درباره حسابرس

شفاف باشید، متفاوت باشید

موسسه خدمات مالی آرین حساب با داشتن نیروهای متخصص وبیش از 15 سال سابقه درخشان در سطح کشور

1- خدمات حسابداری :

 1. مشاوره و یا ارائه خدمات بررسی نرم افزار مالی موجود در شرکت و ارائه پیشنهاد در خصوص استقرار نرم افزار مناسب
 2. مشاوره ویا ارائه خدمات طراحی کدینگ حسابداری بر اساس آخرین استانداردها و تغییرات پذیرفته شده
 3. خدمات آموزش پرسنل حسابداری جهت بهبود عملکرد و بهره وری در واحد مالی
 4. مشاوره و یا ارائه خدمات مناسب جهت تدوین آئین نامه های مالی و اداری ( ازقبیل آیین نامه معاملات ، تنخواه گردان ، خزانه داری و … )
 5. استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
 6. مشاوره و یا ارائه کلیه خدمات امور جاری حسابداری از قبیل ثبت و طبقه بندی اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری طبق اصول پذیرفته شده حسابداری
 7. نظارت بر عملکرد پرسنل مستقر در واحد مالی وکنترل اسناد حسابداری صادر شده توسط ایشان
 8. مشاوره ویا ارائه خدمات تهیه لیست حقوق و مزایای پرسنل در پایان هر هر ماه بر اساس قراردادهای منعقده با پرسنل
 9. مشاوره ویا ارائه خدمات تدوین و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق در پایان هر ماه و در موعد قانونی
 10.  مشاوره ویا ارائه خدمات تدوین و ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده در پایان هر فصل و در موعد قانونی
 11. مشاوره ویا ارائه خدمات تدوین و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی در پایان هر فصل و در موعد قانونی
 12. مشاوره ویا ارائه خدمات بستن حسابهای عملکرد مالی شرکت در پایان هر سال مالی
 13. مشاوره و ارائه خدمات تحریر دفاتر قانونی شرکت
 14. مشاوره ویا ارائه خدمات تهیه اظهارنامه عملکرد مالیاتی در پایان هر سال مالی
 15.  مشاوره و یا ارائه خدمات تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

2-خدمات مالیاتی :

 1. مشاوره و یا ارائه خدمات تشکیل پرونده الکترونیکی و فیزیکی مالیاتی و ارزش افزوده  و اخذ گواهی ارزش افزوده
 2. مشاوره و یا ارائه خدمات مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد ، مالیات حقوق ، مالیات اجاره و مالیات و عوارض ارزش افزوده
 3. مشاوره و یا ارائه خدمات حضور در دفاعیات مالیاتی و پیگیری در کلیه مراحل تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، تجدید نظر ، شورای عالی مالیاتی ، هیات ماده (251) مکرر و دیوان عدالت اداری

3-خدمات اداری و پرسنلی :

 1. مشاوره و یا ارائه خدمات مناسب جهت تدوین آئین نامه اداری ( ازقبیل آیین نامه استخدامی ، انضباطی)
 2. مشاوره و یا ارائه خدمات امور کارگزینی و استخدامی
 3. تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی ، قراردادهای مشاوره ، انتقال ، جابجایی ، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار
 4. مشاوره و یا ارائه خدمات تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن.
 5. مشاوره و یا ارائه خدمات تشکیل پرونده تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاه جهت ثبت نام بیمه ای افراد و تدوین و ارائه لیست به سازمان تامین اجتماعی
 6. مشاوره و یا ارائه خدماتثبت ، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
 7. مشاوره و یا ارائه خدمات تهیه ،نصب انواع دستگاه های ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان

4-خدمات ثبت و تغییرات شرکت :

 1. ارائه خدمات ثبت انواع شرکت و موسسه غیر تجاری
 2. ارائه خدمات ثبت تغییرات شرکتها که به واسطه هر گونه صورتجلسه مجمع و یا هیات مدیره ملزم به ثبت در اداره ثبت شرکتها باشد
 3. خدمات پلمپ دفاتر قانونی
 4. خدمات اخذ کارت بازرگانی

5-خدمات بیمه تامین اجتماعی :

1-تشکیل پرونده کارگاه و اخد کد بیمه کارگاه

2-نام نویسی پرسنل

3-تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه پرسنل

4-اخذ کلیه مفاصا حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی

5-تنظیم لوایح دفاع بیمه ای و شرکت در کمیسیون های تامین اجتماعی

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
80 ساعت ویدئو
20 دوره اموزشی